maandag 15 augustus 2011

Hoeveel Hengeloërs raken er jaarlijks zoek?

Hoeveel Hengeloërs raken er jaarlijks zoek?


HENGELO

Hoeveel inwoners raken in Hengelo jaarlijks zoek, omdat ze zich niet officieel hebben afgemeld? Dat wil oppositiepartij Pro Hengelo weten van het college van B en W.
Aanleiding voor deze vraag is dat in Enschede onlangs is gebleken dat er in die stad zo’n 700 inwoners per jaar zoek raken. Pro Hengelo wil van het college ook weten hoe groot de jaarlijkse schade is, doordat inwoners onaangekondigd verhuizen.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het onterecht uitbetalen van uitkeringen en toelagen, inzet van ambtenaren en onderzoekskosten. De fractie vraagt zich ook af hoe die kosten op betrokkenen worden verhaald.


Daarnaast wil Pro Hengelo weten hoeveel personen de status van officieel vermist hebben en hoe de procedure is als een burger wordt gezocht en/of onvindbaar is.

Meer hierover in de krant van dinsdag.

bron:tubantia

Herrie rond Prins Bernhardplantsoen

STADSPARK

College van B enWwil een ‘intensief’ gesprek met uitbater van paviljoen De Ontmoeting Herrie rond Prins Bernhardplantsoen Een emotionele brief van de exploitant van het paviljoen De Ontmoeting heeft het Prins Bernhardplantsoen weer op de plaatselijke poli­tieke agenda geplaatst.


De toekomst van het Prins Bernhardplant­soen en het paviljoen De Ontmoeting leidt tot groeiende politieke reuring. Na een emotionele brief van de exploi­tant van het paviljoen naar het col­lege van B enWen de raadsfrac­ties en de daarop volgende aankon­diging van het CDA en de VVD om de kwestie volgende maand op te pakken heeft nu ook Pro Hengelo de kwestie weer op de agenda gezet.En de exploitant van het paviljoen Eddy Boevink wordt door het col­lege uitgenodigd voor een gesprek. De vraag is deze: moet hij op het matje komen bij B enWof wordt hij uitgenodigd voor een construc­tief gesprek? Leo Janssen van Pro Hengelo: „ Gaan ze hem de oren wassen? Of wil het college samen met hem naar een oplossing zoe­ken?”De aanleiding is een brief van B enWaan de raad: ‘Het college geeft er de voorkeur aan met hem (Boevink - red.) in gesprek te gaan in plaats van een schriftelijke reac­tie op de brief te geven. De ernst van de situatie en ook van de door de heer Boevink gemaakte verwij­ten rechtvaardigen dit. Op voor­hand wil het college wel aangeven dat we onaangenaam getroffen zijn door de in de krant versche­nen artikelen en de brief.

We ver­wachten dan ook een intensief ge­sprek te voeren.’ Die laatste zin, daar gaat het om, zegt Janssen. „Het is de toonzet­ting van: wat verbeeldt die Boe­vink zich wel? Die gaan we eens even de oren wassen! Het is niet de toon van: er zit een onderne­mer in nood die het water tot aan de lippen is gestegen.” En daarom wil Janssen eerst eens weten wat de bedoeling van het gesprek is.„ Als Boevink terug moet in zijn hok, dan is dat niet acceptabel.”Het draait allemaal om het feit dat Boevink geen toestemming krijgt voor zijn plan om een verwarmd, overdekt terras bij het paviljoen dat hij van de gemeente pacht te bouwen. Dat plan was onderdeel van het door het vorige college goedgekeurde ondernemingsplan.Met die grotere capaciteit moet het paviljoen de stille wintermaan­den overleven.

Omdat het terras er niet komt gaat de zaak voortaan dicht tussen 1 oktober en 1 april heeft Boevink het college laten we­ten in de brief, die nu de nodige commotie blijkt te veroorzaken.In dat schrijven verwijt hij het col­lege dat de betrokkenheid van de gemeente bij het paviljoen en het park ver te zoeken is. Hij wijst ook op de overlast in het opgeknapte park: ‘ We hebben er last van, onze klanten hebben er ook last van.Dat volgens u de overlast wel mee­valt is omdat wij de veroorzakers vaak aanspreken en wegsturen en soms zelfs de confrontatie aan­gaan. Het is in elk geval niet om­dat u een goede controle voert en acties onderneemt.’ Hij voorziet dat de overlast in het park verder zal toenemen als het paviljoen straks de deuren weer sluit.Boevinks brief aan het college is niet zonder emoties: ‘Wat ik in het Prins Bernhardplantsoen heb gedaan met het paviljoen is puur liefdewerk geweest en met pijn neem ik er afstand van, omdat ik me niet wil ergeren aan een part­ner die essentiële afspraken niet nakomt. En hoeveel gesprekken heb ik wel niet met u gevoerd over de slechte verlichting in het park en de slechte paden? U heeft er nooit iets mee gedaan.’ Volgens een woordvoerster van de gemeente is het gesprek dat het col­lege met Boevink wil ‘niet bedrei­gend bedoeld.’

Maar het college is not amused. Want, zegt ze erbij: „We willen wel aangeven dat deze manier van omgaan met elkaar an­ders moet.” Boevink had zich met zijn problemen direct tot het colle­ge van B enWmoeten wenden en niet de krant en de raad moe­ten opzoeken. „ Zodat we er samen kunnen uitkomen”, aldus de woordvoerster.

bron: tubantia

Het Goed heeft het helemaal gehad met kledingroof uit containers

Het Goed heeft het helemaal gehad met kledingroof uit containers


HENGELO/ ENSCHEDE – Steeds vaker halen dieven kleding uit de inza­melcontainers van kringloopbedrijf Het Goed. Met een haak worden de zakken met kleding opengetrok­ken om er iets ‘ interessants’ uit te halen. Dat gebeurt zowel in Henge­lo als in Enschede. Bovendien wordt er ander materiaal gedumpt.Dieven zien kennelijk brood in kle­ding uit die containers. Volgens be­drijfsleider Roel Muis van Het Goed, dat in beide steden zetelt, opereren de daders in groepjes. „Wie het precies zijn, weten we niet. De kans is groot dat de kle­ding weer verkocht wordt of naar het buitenland gaat.” Volgens Muis deed het probleem zich maanden geleden vooral voor in de Hasseler Es. Inzamelaar

Het Goed zit met schade door vernielde kleding en pleit voor meer ondergrondse kle­dingcontainers.Dieven kunnen niet in de contai­ner kruipen, daarom gebruiken ze een haak. Kleding die onbruikbaar is wordt naast de container ge­dumpt. Omwonenden ergeren zich aan de rotzooi die daarbij ontstaat.Maar het gaat verder. Muis: „Men­sen willen voor het dumpen van oude huisraad en apparatuur geen stortkosten betalen. Telkens weer moeten onze chauffeurs de milieu­politie of Twente Milieu bellen.”De diefstal van kleding en vooral ook de rotzooi bij de containers kost Het Goed handenvol geld aan stortkosten. „Kleding die op straat heeft gelegen is niet meer bruik­baar.” Dat geldt vaak ook voor kle­ding die nog in de container zit maar door haken is beschadigd. „Wij gaan voor netjes, schoon en heel. Beschadigde kleding past daar niet bij.”De diefstallen worden vooral ‘s nachts gepleegd. In Enschede wil­len omwonenden van containers aan de Van Deinselaan en Hendrik Smeltweg maatregelen. Zij zijn de rotzooi zat.

Groentehandel al weer terug op vertrouwde marktplein

Groentehandel al weer terug op vertrouwde marktplein


HENGELO – De groenten- en fruit­kramen waren zaterdag alweer te­rug op hun vertrouwde stek op het marktplein, terwijl de rest van de markt zich nog op de tijdelijke loca­tie afspeelde, op de Brinkstraat en de Enschedesestraat.De hekken rond het marktplein wa­ren verdwenen en de groenten- en fruithandelaren namen alvast een voorschotje op de terugkeer van de warenmarkt, komende woensdag. Ze zaten een beetje aan het eind, op het Brinkplein. „ En je eigen be­kende plek is het belangrijkst”, al­dus een opgeluchte marktkoop­man Willy Verdriet. Hij was zater­dagochtend om vier uur de eerste en besloot zijn oude stekkie op te zoeken. De collega’s volgden graag.Het publiek en de meeste markt­kooplieden is de ‘straatmarkt’ goed bevallen. „ Je ziet ook nieuwe ge­zichten”, zegt voorzitter Ben Gee­link van de marktbond. Naar de re­servelocatie aan de De Wetstraat hoeft hij niet meer terug: „Liever deze opstelling.”


OMBOUWOPERATIE Na lange aanloop wordt verbouwen bovenetages van winkels nu aangepakt Elk jaar vijf woningen boven winkels


NV Wonen Boven Winkels heeft 1,3 miljoen euro klaar liggen.Woningen moeten levendig­heid in binnenstad verbeteren. In totaal kunnen er zo’n 150 appartementen worden omge­bouwd boven winkels.

HENGELO – Elk jaar moeten de bo­venetages van vijf winkelpanden in de Hengelose binnenstad ge­schikt worden gemaakt voor bewo­ning. Dat is het uitgangspunt van Wonen Boven Winkels Hengelo NV. De gemeente en wooncorpo­ratieWelbions zijn de aandeelhou­ders van deze NV, die begin 2008 al werd opgericht, maar nooit acti­viteiten ontplooide.Nu is het zover, meldt Peter Pink­haar, directielid van Welbions en directeur van Wonen Boven Win­kels. Het ondernemingsplan is klaar en er zijn zelfs al gesprekken aan de gang met een aantal winkel­pandeigenaren over het aankopen van de verdiepingen. Voor de fi­nanciering ligt een startkapitaal van 1,3 miljoen euro klaar. De twee partners hebben elk de helft beschikbaar gesteld als eerste stor­ting in de NV.


Via Wonen Boven Winkels moet het wonen in het stadscentrum worden gestimuleerd. De filosofie daarachter is dat een levendiger en aantrekkelijker binnenstad een po­sitief effect heeft op het woonkli­maat en de uitstraling van de hele stad. „Vijf woningen per jaar lijkt niet veel, maar het is heel com­plex”, zegt Pinkhaar. Zo is het een moeilijke technische operatie om bovenverdiepingen bereikbaar te maken. Winkelpanden hadden vroeger vaak portieken met daar­achter een trap naar boven, maar die zijn allemaal opgeofferd aan het vergroten van de verkoopruim­te en etalages. Volgens Pinkhaar le­nen de steegjes achter de winkels zich er goed toe om panden op­nieuw te ontsluiten.Een andere moeilijkheid is dat gro­tere vastgoedbedrijven en winkel­ketens minder belangstelling to­nen om over individuele panden te praten. Dat is in handen gege­ven van de landelijke vereniging Wonen Boven Winkels Neder­land. Er zijn in het centrum ook veel eigenaren met één of twee panden. Vaak zijn die lid van de VCOH, de Vereniging van Eigena­ren Commercieel Onroerend Goed Hengelo.

Voorzitter Sieger Wijnsma liet eerder al eens weten nogal ongeduldig te worden over de stilte rond de NV. „Terecht”, zegt Pinkhaar. Dat de aanloop zo lang duurde had volgens hem te maken met onduidelijkheid bin­nen de gemeente over de eigen strategie. En vervolgens raakten de twee bouwverenigingen in het fu­sieproces verzeild, wat de zaak ook vertraagde.De NV werkt nauw samen met de VCOH. Volgens Pinkhaar kunnen er in het centrum zo’n 150 apparte­menten worden ingericht boven winkels. Daarnaast zijn er nog zo’n 150 andere locaties waar wo­ningen komen, zoals Lange We­men en de Smutsstraat: „De leven­digheid komt niet alleen van Wo­nen BovenWinkels.”

bron:tubantia

Hengelo maakt wonen boven winkels mogelijk

Hengelo maakt wonen boven winkels mogelijk


HENGELO – Hengelo pakt de leeg­stand van etages boven winkelpan­den aan. Met een startkapitaal van 1,3 miljoen euro wilWonen Boven Winkels Hengelo NV jaarlijks vijf bovenetages geschikt laten maken voor bewoning.Daarmee kan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de binnen­stad worden vergroot. De gemeen­te Hengelo en wooncorporatie Welbions zijn de aandeelhouders van de genoemde naamloze ven­nootschap. Er worden al gesprek­ken gevoerd met winkelpandeige­naren over de aankoop van de ver­diepingen. Het bewoonbaar ma­ken van de bovenetages is tech­nisch lastig, omdat veel oorspron­kelijke portieken met trapopgan­gen zijn opgeofferd voor meer win­kelruimte. In totaal zouden zo’n 150 appartementen kunnen wor­den ingericht boven winkels.

donderdag 11 augustus 2011

ONDERZOEK Vóór het uitgaan wordt thuis eerst stevig ‘ingedronken’ Stappers voelen zich minder onveilig

ONDERZOEK Vóór het uitgaan wordt thuis eerst stevig ‘ingedronken’ Stappers voelen zich minder onveilig


Eén op de tien stappers is vorig jaar slachtoffer geweest van uit­gaansgeweld. Maar over het alge­meen voelt het uitgaanspubliek in de Hengelose binnenstad zich minder onveilig dan vijf jaar gele­den, zo blijkt uit een gisteren ge­presenteerd onderzoek.

HENGELO – In vergelijking met 2006 is het onveiligheidsgevoel on­der het uitgaanspubliek in Henge­lo afgenomen. Dat is de belangrijk­ste conclusie van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving tijdens twee stapavonden in december 2010.In opdracht van gemeente en poli­tie hield het Enschedese bureau I & O Research enquêtes in zeven­tien verschillende horecazaken in de binnenstad. In totaal werden 211 vragenlijsten ingevuld. In de­cember 2006 hield I & O een ver­gelijkbaar onderzoek.Het aandeel van het uitgaanspu­bliek dat zich weleens onveilig voelt tijdens het stappen in Henge­lo, is volgens de onderzoekers met dertien procent ‘relatief klein’. Op straat voelt men zich iets vaker on­veilig dan in de kroegen.

In 2006 voelde men zich vooral in en rond­om discotheek New York aan de Beekstraat nog wel eens onveilig. Maar in 2010 is er geen enkele ho­recazaak of straat die er uitspringt als onveilig.‘ Indrinken’ thuis of bij vrienden voordat men uitgaat, is voor de meerderheid van de stappers nor­maal. Bijna tweederde drinkt soms of altijd één of meerdere gla­zen alcohol vóór zij de stad in­gaan.

Ongeveer één op de tien drinkt dan zelfs al meer dan tien glazen. De onderzoekers noemen het stevige indrinken een ‘aan­dachtspunt’.„Veel alcoholgebruik komt de veiligheid nu eenmaal niet altijd ten goede.”Ongeveer één op de tien bezoe­kers van de binnenstad zegt vorig jaar wel eens slachtoffer te zijn ge­weest van uitgaansgeweld. De meesten deden hiervan geen aan­gifte bij de politie, veelal omdat ze het incident daarvoor niet belang­rijk genoeg vonden of het zelf wel oplosten.Een groot deel van de bezoekers voelt zich veiliger door de aanwe­zigheid van portiers. „ Aandachts­punt is wel dat een relatief groot deel vindt dat portiers wel eens harder optreden dan nodig.”Sinds begin december kent Henge­lo ook cameratoezicht. Eenderde van het uitgaanspubliek zegt zich daardoor veiliger te voelen. Een meerderheid van de stappers geeft aan cameratoezicht een ‘accepta­bel middel’ te vinden